معرفی وبلاگ
ایران تونگین ولعل دنیاهستی//ایران توفریبنده وزیباهستی نام تونکوست چون کهن ایرانی//تاریخ خجسته یل وشیرانی// مهدهنری نقش جهان درگاهت//شیرازوسپاهان اثرزیبایت// هرکس گذرش درتورسدمی بیند//ازشاخه زیبات گلان می چیند// هردم که نظردررخ توبنماید //مدهوش تووجلوه کویت باشد// آثارتوزیباونکودرهمه جاست//هرشهربه آثارخوشت می نازد// مهمان چوبه این نغمه سرا بازآید//درکوی توگرددبری ازغم یادش// اثرمدیروبلاگ محمدعلی حاجیان
دسته
لرنيگ سنترمرجع تخصصي آموزش هاي وب
رابين وب آموزش برنامه نويسي وب
وبلاگ آي كامپ
آموزش ويديويي فتوشاپ،فلش و...............
Cg TV
قوي ترين و بهترين سايت آموزشي كشور
ايران سرزمين – آموزش طراحي صفحات وب
سايت تخصصي آموزش جاوااكسريپت،وب وطراحي
ايران سرزمين
بوق بوق ايران
ايران شناسي
ايرانگردي
ايران هميشه جاويدان
پايتخت فرهنگي جهان اسلام
ايرووون
4چشم
ميهن ما
توريسم ايران
هنرصنايع دستي وخانواده
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1511343
تعداد نوشته ها : 2866
تعداد نظرات : 132

JavaScript Codes
Rss
طراح قالب

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ز‌اگ‍رس‌ ك‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ دور م‍‍ه‍د ت‍م‍دن‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌ع‍ي‍لام‍ي‍‍ان‌ ب‍وده‌ ، ‌اي‍ن‌ س‍رزم‍ي‍ن‌ پ‍ي‍وس‍ت‍ه‌ ب‍س‍ت‍ر م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ رش‍د و ش‍ك‍وف‍‍اي‍‍ي‌ ‌ه‍ن‍ر و ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار ‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ت‍‍ع‍دد و ت‍ك‍ث‍ر ق‍وم‍‍ي‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ م‍ردم‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ (ب‍خ‍ت‍ي‍‍اري‍‍ه‍‍ا‌ي‌ س‍‍اك‍ن‌ ش‍م‍‍ال‌ و ش‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ، ‌ا‌ع‍ر‌اب‌ س‍‍اك‍ن‌ در ج‍ن‍وب‌ و ‌غ‍رب‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ و س‍‍اك‍ن‍‍ان‌ ب‍خ‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍رك‍ز‌ي‌ ك‍ه‌ ‌ع‍م‍دت‍‍ا ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ا‌ه‍و‌از، دزف‍ول‌ ، ش‍وش‌ و ش‍وش‍ت‍ر ر‌ا ش‍‍ام‍ل‌ م‍‍ي‌ ش‍ود) م‍وج‍ب‌ ش‍ده‌ ت‍‍ا ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌از ت‍ن‍و‌ع‌ چ‍ش‍م‍گ‍ي‍ر‌ي‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ش‍ود. وج‍ود ‌ع‍ش‍‍اي‍ر ك‍وچ‌ رو ك‍ه‌ خ‍ود ح‍‍اف‍ظ ‌ه‍ن‍ر‌ه‍‍ا و ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ خ‍‍اص‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د م‍وج‍ب‌ ت‍ن‍و‌ع‌ رش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ن‍ي‍ز ت‍روي‍ج‌ ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ ب‍ه‌ دي‍گ‍ر م‍ن‍‍اطق‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . ‌از ‌ع‍م‍ده‌ ت‍ري‍ن‌ ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ ر‌اي‍ج‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ طور م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ه‌ م‍و‌ارد زي‍ر ‌اش‍‍اره‌ ك‍رد:

ك‍پ‍وب‍‍اف‍‍ي‌ : ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ ب‍وم‍‍ي‌ و خ‍‍اص‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍ح‍ص‍ولات‍‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ ك‍پ‍و م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د ك‍ه‌ ب‍‍ا پ‍ي‍چ‍ش‌ س‍‍اق‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍رك‍ز‌ي‌ و ج‍و‌ان‌ ن‍خ‍ل‌ ب‍ه‌ دور س‍‍اق‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ك‍رت‍ك‌ ش‍ك‍ل‌ م‍‍ي‌ گ‍ي‍رد و ب‍‍ا ن‍ق‍ش‌ ‌ان‍د‌از‌ي‌ ك‍‍ام‍و‌ا‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ال‍و‌ان‌ ، زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ ‌آن‌ چ‍ن‍د ب‍ر‌اب‍ر م‍‍ي‌ ش‍ود. م‍رك‍ز ب‍‍اف‍ت‌ ك‍پ‍و، د‌ه‍س‍ت‍‍ان‌ "ش‍‍ه‍ي‍ون‌ " و‌اق‍‍ع‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دزف‍ول‌ ب‍وده‌ و م‍‍ع‍م‍ولا ب‍ه‌ ش‍ك‍ل‌ س‍ب‍د‌ه‍‍ا‌ي‌ در د‌ار و ب‍دون‌ در ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍ي‍ن‍‍ي‌ در ‌ان‍د‌ازه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رن‍گ‍‍ي‌ و س‍‍اده‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

ح‍ص‍ي‍ر: ح‍ص‍ي‍رب‍‍اف‍‍ي‌ ‌از ق‍دي‍م‍‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ و ش‍‍اي‍د ك‍‍ه‍ن‌ ت‍ري‍ن‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا در ‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د. ‌اي‍ن‌ ‌ه‍ن‍رـ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍س‍ي‍‍ار پ‍ررون‍ق‌ ب‍وده‌ ب‍ه‌ طور‌ي‌ ك‍ه‌ ف‍ر‌آورده‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ در ‌ه‍م‍ه‌ ن‍ق‍‍اط ‌اي‍ر‌ان‌ ‌ع‍رض‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. ‌ام‍روز در ن‍ق‍‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍ر ج‍‍ا ك‍ه‌ دس‍ت‍رس‍‍ي‌ ب‍ه‌ ب‍رگ‌ ن‍خ‍ل‌ و ن‍‍ي‌ و ت‍رك‍ه‌ ‌ام‍ك‍‍ان‌ پ‍ذي‍ر ب‍‍اش‍د م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ح‍ص‍ي‍رب‍‍اف‍‍ي‌ ر‌ا دي‍د. ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‍‍اد‌ان‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر، ش‍‍ادگ‍‍ان‌ و دش‍ت‌ ‌آز‌ادگ‍‍ان‌ ‌از م‍ر‌اك‍ز ‌ع‍م‍ده‌ ت‍ول‍ي‍د ‌اي‍ن‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ‌اس‍ت‌ .

ق‍‍ال‍‍ي‌ م‍ح‍ل‍‍ي‌ : ن‍و‌ع‍‍ي‌ ق‍‍ال‍‍ي‌ ب‍‍ا ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍‍الا و ن‍ق‍وش‌ ب‍س‍ي‍‍ار م‍ت‍ن‍و‌ع‌ در ش‍م‍‍ال‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ت‍وس‍ط زن‍‍ان‌ و دخ‍ت‍ر‌ان‌ ب‍خ‍ت‍ي‍‍ار‌ي‌ ب‍دون‌ ب‍ك‍‍ارگ‍ي‍ر‌ي‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ‌از پ‍ي‍ش‌ طر‌اح‍‍ي‌ ش‍ده‌ و ف‍ق‍ط ب‍‍ا ت‍ك‍ي‍ه‌ ب‍ر ذ‌ه‍ن‌ خ‍لاق‌ ‌آن‍‍ان‌ ت‍ول‍ي‍د م‍‍ي‌ ش‍ود. ن‍ق‍وش‌ ‌اي‍ن‌ ق‍‍ال‍ي‍‍ه‍‍ا ب‍س‍ي‍‍ار م‍ت‍ن‍و‌ع‌ و چ‍ش‍م‌ ن‍و‌از ‌اس‍ت‌ و ‌اك‍ث‍ر ن‍ق‍وش‌ ‌از طب‍ي‍‍ع‍ت‌ و م‍ح‍ي‍ط ‌اطر‌اف‌ زن‍دگ‍‍ي‌ ‌آن‍‍ان‌ م‍‍ان‍ن‍د گ‍ل‌ ، ك‍‍اس‍ه‌ ، م‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ، پ‍رو‌ان‍ه‌ ، ش‍‍ان‍ه‌ و... ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍‍ي‌ گ‍ردد. ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍س‍ج‍د س‍ل‍ي‍م‍‍ان‌ ، ‌ان‍دي‍م‍ش‍ك‌ و ‌اي‍ذه‌ ‌از م‍ر‌اك‍ز ت‍ول‍ي‍د ‌اي‍ن‌ م‍ح‍ص‍ول‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.

گ‍ل‍ي‍م‌ : ‌ه‍ف‍ت‍گ‍ل‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ب‍خ‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ر‌ام‍‍ه‍رم‍ز ‌از م‍ن‍‍اطق‌ ‌ع‍م‍ده‌ ت‍ول‍ي‍د گ‍ل‍ي‍م‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌اك‍ث‍ر ب‍‍اف‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌آن‌ ت‍رك‌ زب‍‍ان‌ و ‌از ‌ع‍ش‍‍اي‍ر ق‍ش‍ق‍‍اي‍‍ي‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

 

‌اح‍ر‌ام‍‍ي‌ : ‌اح‍ر‌ام‍‍ي‌ (س‍ج‍‍اده‌ ) ن‍و‌ع‍‍ي‌ زي‍ر‌ان‍د‌از م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود ك‍ه‌ درق‍دي‍م‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ س‍ج‍‍اده‌ ن‍م‍‍از و در ‌اب‍‍ع‍‍اد م‍ح‍دود 90 در70 س‍‍ان‍ت‍‍ي‌ م‍ت‍ر ت‍ول‍ي‍د م‍‍ي‌ ش‍ده‌ ‌ام‍‍ا ‌اك‍ن‍ون‌ در ‌اب‍‍ع‍‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود و گ‍‍اه‌ ب‍‍اف‍ت‌ ‌آن‌ ت‍‍ا طول‌ س‍ه‌ م‍ت‍ر ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ك‍ن‍‍اره‌ ي‍‍ا روژل‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌ه‍م‌ س‍ف‍‍ارش‌ د‌اده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. ب‍ه‌ طور ك‍ل‍‍ي‌ ب‍‍اف‍ت‌ ‌اح‍ر‌ام‍‍ي‌ در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌از س‍‍اب‍ق‍ه‌ دي‍ري‍ن‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ب‍وده‌ و ب‍ررو‌ي‌ د‌ار‌ه‍‍ا‌ي‌ س‍ن‍ت‍‍ي‌ دوورد‌ي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍‍ي‌ ش‍ود. م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌آن‌ ر‌ا ن‍خ‌ پ‍ن‍ب‍ه‌ و پ‍ش‍م‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍‍ي‌ د‌ه‍د و م‍ر‌اك‍ز ب‍‍اف‍ت‌ ‌اح‍ر‌ام‍‍ي‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍وش‍ت‍ر دزف‍ول‌ و ب‍‍ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ .

گ‍ي‍وه‌ : گ‍ي‍وه‌ ، پ‍‍اپ‍وش‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ب‍س‍ي‍‍ار س‍ب‍ك‌ و ر‌اح‍ت‌ ك‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د ‌آن‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ دزف‍ول‌ ، ب‍‌ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ و ش‍وش‍ت‍ر رو‌اج‌ د‌اش‍ت‍ه‌ و م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌آن‌ چ‍رم‌ ، پ‍ن‍ب‍ه‌ و ن‍خ‌ ت‍‍اب‍ي‍ده‌ و پ‍‍ارچ‍ه‌ ن‍‍ازك‌ ن‍خ‍‍ي‌ ، ك‍ت‍ي‍ر‌ا، پ‍وس‍ت‌ دب‍‍ا‌غ‍‍ي‌ ش‍ده‌ ، م‍و‌ي‌ ب‍ز و چ‍س‍ب‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍‍ا ‌اب‍ز‌ار س‍ن‍د‌ان‌ چ‍وب‍‍ي‌ ، م‍ش‍ت‍ه‌ ، درف‍ش‌ ، چ‍س‍ن‍‍ي‌ ، دو‌اگ‍ي‍ر، چ‍‍اق‍و، پ‍ر‌از و... ت‍ول‍ي‍د م‍‍ي‌ ش‍ود.

ن‍س‍‍اج‍‍ي‌ س‍ن‍ت‍‍ي‌ : ن‍س‍‍اج‍‍ي‌ س‍ن‍ت‍‍ي‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍وي‍ژه‌ در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ش‍وش‍ت‍ر ودزف‍ول‌ ‌از ق‍دم‍ت‌ ب‍س‍ي‍‍ار ب‍‍الاي‍‍ي‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ب‍وده‌ ت‍‍ا ب‍د‌ان‍ج‍‍ا ك‍ه‌ ق‍زب‍‍اف‍‍ي‌ (‌اب‍ري‍ش‍م‌ ب‍‍اف‍‍ي‌ ) در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ش‍وش‍ت‍ر ب‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار دور ب‍‍از م‍‍ي‌ گ‍ردد. ب‍ه‌ طور‌ي‌ ك‍ه‌ پ‍‍ارچ‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ خ‍‍ان‍ه‌ ك‍‍ع‍ب‍ه‌ ‌از دي‍ب‍‍ا‌ي‌ ش‍وش‍ت‍ر ت‍‍ه‍ي‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ده‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ دوورد‌ي‌ و چ‍‍ه‍‍ارورد‌ي‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. ‌از ‌ع‍م‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ‌اي‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍‍اج‍ي‍م‌ ، زي‍ل‍و، م‍وج‌ ، م‍ل‍ح‍ف‍ه‌ و ‌ان‍و‌ا‌ع‌ م‍ن‍س‍وج‍‍ات‌ ‌اس‍ت‌ . ‌

ع‍ب‍‍ا: م‍رك‍ز ب‍‍اف‍ت‌ ‌ع‍ب‍‍ا در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌از ق‍دم‍ت‌ ب‍‍الاي‍‍ي‌ در ‌اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ‌اس‍ت‌ . م‍‍ع‍روف‍ي‍ت‌ ‌ع‍ب‍‍ا‌ي‌ ب‍‍ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ م‍دي‍ون‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍‍الا در ب‍‍اف‍ت‌ و م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌آن‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د. ‌ع‍ب‍‍ا در ب‍‍ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ ‌از پ‍ش‍م‌ ش‍ت‍ر و ن‍ي‍ز ‌از پ‍ش‍م‌ ن‍ژ‌اد خ‍‍اص‍‍ي‌ ‌از گ‍وس‍ف‍ن‍د ‌ع‍رب‍‍ي‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود و ب‍ج‍ز ب‍‍از‌ار‌ه‍‍ا‌ي‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ ب‍ه‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍وزه‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍‍ارس‌ ن‍ي‍ز ص‍‍ادر م‍‍ي‌ ش‍ود.

ت‍ول‍ي‍د‌ات‌ ‌ع‍ش‍‍اي‍ر‌ي‌ : وري‍س‌ ب‍‍اف‍‍ي‌ (ك‍‍ارت‍‍ي‌ )، خ‍ورج‍ي‍ن‌ ، چ‍وق‍‍ا، ح‍ور، ت‍وب‍ره‌ ، ج‍ل‌ م‍‍ه‍ده‌ و... ‌از ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ش‍‍اي‍ر ‌اس‍ت‌ . ‌اي‍ن‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا ك‍ه‌ ب‍ي‍ش‌ ‌از 10 ن‍و‌ع‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ر‌ا ش‍‍ام‍ل‌ م‍‍ي‌ ش‍ود ‌ع‍م‍دت‍‍ا ت‍وس‍ط ‌ع‍ش‍‍اي‍ر ب‍خ‍ت‍ي‍‍ار‌ي‌ در ش‍م‍‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ در د‌ام‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍ب‍‍ال‌ ز‌اگ‍رس‌ ت‍ول‍ي‍د م‍‍ي‌ ش‍ود و ت‍م‍‍ام‍‍ي‌ م‍ر‌اح‍ل‌ پ‍ش‍م‌ چ‍ي‍ن‍‍ي‌ ، پ‍ش‍م‌ ري‍س‍‍ي‌ ، رن‍گ‍رز‌ي‌ ت‍‍ا م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍‍اف‍ت‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا ت‍وس‍ط خ‍ود ‌ع‍ش‍‍اي‍ر ص‍ورت‌ م‍‍ي‌ گ‍ي‍رد.

خ‍ر‌اط‍ي‌ : م‍رك‍ز ‌ه‍ن‍ر- ص‍ن‍‍ع‍ت‌ خ‍ر‌اط‍ي‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ، ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دزف‍ول‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از ق‍دم‍ت‌ زي‍‍اد‌ي‌ ب‍رخ‍ورد‌ار م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د و ت‍ول‍ي‍د‌ات‌ ‌آن‌ در ب‍‍از‌ار ق‍دي‍م‌ دزف‍ول‌ ك‍‍ام‍لا ر‌اي‍ج‌ ‌اس‍ت‌ . م‍ح‍ص‍ولات‌ زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ ‌از ق‍ب‍ي‍ل‌ م‍ب‍ل‍م‍‍ان‌ ، ج‍‍ال‍ب‍‍اس‍‍ي‌ ، ق‍ل‍ي‍‍ان‌ ، گ‍‍ه‍و‌اره‌ ، س‍ب‍د‌ه‍‍ا‌ي‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ي‌ م‍ج‍لات‌ و روزن‍‍ام‍ه‌ ، م‍ي‍ل‌ زورخ‍‍ان‍ه‌ ، ج‍‍اك‍ف‍ش‍‍ي‌ ، ظروف‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ق‍ط‍ع‍‍ات‌ ظري‍ف‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ‌از ‌ع‍م‍ده‌ ت‍ول‍ي‍د‌ات‌ ‌اي‍ن‌ ‌ه‍ن‍ر- ص‍ن‍‍ع‍ت‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌اي‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ چ‍وب‌ ب‍وي‍ژه‌ چ‍وب‍‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ "ج‍‍غ‌ " ‌اس‍ت‌ .

م‍ح‍رق‌ : ق‍دم‍ت‌ م‍ح‍رق‍ك‍‍ار‌ي‌ در‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ زي‍‍اد ن‍ي‍س‍ت‌ و رش‍ت‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ج‍و‌ان‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود ‌ام‍‍ا ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌ م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌آن‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ، گ‍س‍ت‍رش‌ وس‍ي‍‍ع‍‍ي‌ پ‍ي‍د‌ا ك‍رده‌ و ‌ه‍م‌ ‌اك‍ن‍ون‌ در ‌اك‍ث‍ر ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا و درم‍ر‌اك‍ز ‌آم‍وزش‌ ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌ع‍لاق‍ه‌ م‍ن‍د‌ان‌ ‌آم‍وزش‌ د‌اده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. م‍ح‍رق‌ ك‍‍ار‌ي‌ ش‍ب‍‍ا‌ه‍ت‌ زي‍‍اد‌ي‌ ب‍ه‌ م‍‍ع‍رق‌ چ‍وب‌ د‌ارد ب‍‍ا‌اي‍ن‌ ت‍ف‍‍اوت‌ ك‍ه‌ ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ح‍رق‌ ، س‍‍اده‌ ت‍ر و س‍ري‍‍ع‌ ت‍ر ‌از ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ع‍رق‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. م‍و‌اد ‌اول‍ي‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ‌ه‍ن‍ر، س‍‍اق‍ه‌ ج‍و و گ‍ن‍دم‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍‍ا ت‍ك‍ن‍ي‍ك‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار س‍‍اده‌ ب‍ررو‌ي‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ پ‍‍ارچ‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ي‍‍ا س‍طوح‌ ص‍‍اف‌ چ‍س‍ب‍‍ان‍ده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

ورش‍و: ورش‍وس‍‍از‌ي‌ دزف‍ول‌ ك‍ه‌ ‌از ن‍ظر ‌ا‌ه‍م‍ي‍ت‌ ، دوم‍ي‍ن‌ رت‍ب‍ه‌ ك‍ش‍ور ر‌ا د‌ار‌اس‍ت‌ ب‍‍ا ظروف‌ ب‍س‍ي‍‍ار م‍ت‍ن‍و‌ع‌ و ك‍‍ارب‍رد‌ي‌ ‌از‌ا‌ه‍م‍ي‍ت‌ وي‍ژه‌ ‌ا‌ي‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ‌اس‍ت‌ . س‍م‍‍اور، ق‍ل‍ي‍‍ان‌ ، پ‍‍ارچ‌ و ل‍ي‍و‌ان‌ ، گ‍لاب‌ پ‍‍اش‌ ، ت‍ن‍گ‌ و ق‍دح‌ ، ‌آف‍ت‍‍اب‍ه‌ و ل‍گ‍ن‌ ‌از م‍ت‍د‌اول‌ ت‍ري‍ن‌ ت‍ول‍ي‍د‌ات‌ ‌اي‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ ‌آي‍د.

م‍ي‍ن‍‍اك‍‍ار‌ي‌ : م‍ي‍ن‍‍اك‍‍ار‌ي‌ رو‌ي‌ طلا ‌از ‌ه‍ن‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍‍اص‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ت‍وس‍ط ص‍‍اب‍ئ‍ي‍ن‌ م‍ن‍د‌اي‍‍ي‌ - پ‍ي‍رو‌ان‌ ح‍ض‍رت‌ ي‍ح‍ي‍‍ي‌ (‌ع‌ )- در‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. ت‍‍ع‍د‌اد‌ي‌ ‌از ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان‌ ‌اي‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌آو‌ازه‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ د‌ارن‍د و ‌آث‍‍ارش‍‍ان‌ م‍ن‍ح‍ص‍رب‍ه‌ ف‍رد ‌اس‍ت‌ . ‌آن‍‍ان‌ ب‍‍اظر‌اف‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ ن‍ق‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ن‍خ‍ل‌ و ق‍‍اي‍ق‌ رو‌ان‌ ب‍ررو‌ي‌ ك‍‍ارون‌ و ك‍‍ارو‌ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍ت‍ر ر‌ا ب‍ر رو‌ي‌ م‍ي‍ن‍‍ا‌ي‌ ري‍خ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ر ق‍ط‍ع‍‍ات‌ طلا در‌آورده‌ و دس‍ت‍ب‍ن‍د، ح‍م‍‍اي‍ل‌ ، گ‍ردن‌ ب‍ن‍د و س‍ي‍ن‍ه‌ ري‍ز، گ‍وش‍و‌اره‌ و ‌ان‍گ‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ي‍‍ادگ‍‍ار م‍‍ي‌ ن‍گ‍‍ارن‍د. ‌اي‍ن‌ ‌آث‍‍ار ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌ ، د‌ار‌ا‌ي‌ ‌ارزش‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار ب‍‍الاي‍‍ي‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:11

خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ در ب‍ح‍ث‌ ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ب‍‍ا ب‍رخ‍ورد‌ار‌ي‌ ‌از پ‍ي‍ش‍ن‍ي‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌غ‍ن‍‍ي‌ ‌از ت‍م‍دن‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ زم‍ي‍ن‌ ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ د‌ارد و ج‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ش‍وش‌ و ش‍وش‍ت‍ر و ‌اي‍ذه‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ت‍‍ا ب‍‍ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ و م‍س‍ج‍دس‍ل‍ي‍م‍‍ان‌ و ‌ا‌ه‍و‌از ك‍ه‌ ‌ه‍ر ي‍ك‌ ن‍ش‍‍ان‍‍ي‌ ‌از ‌ه‍وي‍ت‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ م‍رز و ب‍وم‌ ر‌ا ب‍ر ت‍‍ارك‌ خ‍ود د‌ارن‍د، ب‍‍ازدي‍د ك‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌ع‍لاق‍ه‌ م‍ن‍د ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ گ‍رم‍‍ي‌ پ‍ذي‍ر‌ا ‌ه‍س‍ت‍ن‍د. ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اي‍ذه‌ و‌اق‍‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ش‍م‍‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ در 205 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍م‍‍ال‌ ش‍رق‌ ‌ا‌ه‍و‌از، م‍رك‍ز ‌اي‍‍ال‍ت‌ ‌آي‍‍اپ‍ي‍ر در دوره‌ ‌اي‍لام‍ي‍‍ان‌ ب‍وده‌ و ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ب‍‍ي‌ ن‍ظي‍ر س‍ن‍گ‌ ن‍گ‍‍اره‌ ‌اي‍ر‌ان‌ و ج‍‍ه‍‍ان‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. ب‍ي‍ش‍ت‍ر ‌آث‍‍ار دي‍دن‍‍ي‌ و ب‍‍ا ‌ارزش‌ ‌اي‍ذه‌ ك‍ه‌ در دوره‌ پ‍‍ارت‍‍ه‍‍ا ن‍ي‍ز ‌از ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ه‍م‌ ‌اي‍ر‌ان‌ زم‍ي‍ن‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ ، ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ن‍گ‍‍ارك‍ن‍ده‌ وگ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍اوي‍د‌ان‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍ر دل‌ ك‍وه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ك‍ه‌ ‌از ور‌ا‌ي‌ ق‍رن‍‍ه‍‍ا، ‌اس‍ت‍و‌ار و پ‍رش‍ك‍وه‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍‍ان‌ ‌اي‍س‍ت‍‍اده‌ ‌ان‍د و ‌ع‍ظم‍ت‌ ‌آن‍‌ه‍‍ا گ‍وي‍‍ي‌ گ‍ذر زم‍‍ان‌ ر‌ا ب‍ه‌ س‍خ‍ره‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .

"ك‍ول‌ ف‍ره‌ " و‌اق‍‍ع‌ در ‌ه‍ش‍ت‌ ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍م‍‍ال‌ ش‍رق‌ دش‍ت‌ ‌اي‍ذه‌ ، "‌اش‍ك‍ف‍ت‌ س‍ل‍م‍‍ان‌ " در ج‍ن‍وب‌ ش‍‍ه‍ر ‌اي‍ذه‌ ، ش‍ي‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ س‍ن‍گ‍‍ي‌ ك‍ه‌ ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ي‌ ‌از ش‍ج‍‍ا‌ع‍‍ان‌ ب‍خ‍ت‍ي‍‍ار‌ي‌ و "خ‍ون‍گ‌ ‌اژدر" ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ي‌ ‌از دوره‌ ‌اي‍ل‍ي‍م‍‍اي‍ي‍د‌ه‍‍ا ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ رون‍د، ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار دي‍دن‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

در ‌اي‍ن‌ ن‍گ‍‍ارك‍ن‍ده‌ ‌ه‍‍ا، ‌ع‍ب‍‍ادت‍گ‍‍اه‌ ن‍‍ارس‍ي‍ن‍‍ا (‌از خ‍د‌اي‍‍ان‌ ‌ع‍ي‍لام‍‍ي‌ ) ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از ن‍ي‍‍اي‍ش‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ان‌ ، ق‍رب‍‍ان‍‍ي‌ ك‍ردن‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ خ‍د‌اي‍‍ان‌ و ‌آي‍ي‍ن‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ و ‌غ‍ي‍رم‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ر‌ا ب‍ر س‍ي‍ن‍ه‌ خ‍ود ب‍ه‌ ي‍‍ادگ‍‍ار د‌ارد.

‌اش‍ك‍ف‍ت‌ س‍ل‍م‍‍ان‌ (ن‍ي‍‍اي‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍اري‍ش‍‍ا) درب‍رگ‍ي‍رن‍ده‌ چ‍‍ه‍‍ارن‍ق‍ش‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ‌اي‍لام‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ن‍ي‍‍اي‍ش‌ "‌ه‍‍ان‍‍ي‌ " پ‍‍ادش‍‍اه‌ م‍ح‍ل‍‍ي‌ ‌آي‍‍اپ‍ي‍ر ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ وزي‍ر و خ‍‍ان‍و‌اده‌ ‌اش‌ ر‌ا ب‍ه‌ ن‍م‍‍اي‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . خ‍ون‍گ‌ ‌اژدر ي‍‍ا ت‍ن‍گ‌ ن‍وروز‌ي‌ ن‍ي‍ز ن‍ق‍ش‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌از زم‍‍ان‌ ‌اي‍لام‍ي‍‍ان‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍دود چ‍‍ه‍‍ار ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‌ پ‍ي‍ش‌ ‌از دور‌ان‌ ‌اي‍لام‍ي‍‍ان‌ و "خ‍ون‍گ‌ ك‍م‍‍ال‌ ون‍د" و "خ‍ون‍گ‌ ي‍‍ار‌ع‍ل‍‍ي‌ ون‍د" ن‍ي‍ز ن‍ش‍‍ان‌ ‌از دور‌ان‌ ‌اش‍ك‍‍ان‍ي‍‍ان‌ ب‍ر پ‍ي‍ش‍‍ان‍‍ي‌ د‌ارن‍د.

ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ه‍ب‍‍ه‍‍ان‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍‍ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ن‍ي‍ز ب‍‍ا ب‍‍اف‍ت‍‍ي‌ زي‍ب‍‍ا و ك‍‍ه‍ن‌ ‌آث‍‍ار‌ي‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ش‍‌ه‍ر "‌ارج‍‍ان‌ " ي‍‍ادم‍‍ان‌ دوره‌ ‌اي‍لام‍‍ي‌ ، پ‍ل‌ "س‍‍اس‍‍ان‍‍ي‌ خ‍ي‍ر‌آب‍‍اد" ي‍‍ادم‍‍ان‌ دوره‌ پ‍ي‍ش‌ ‌از ‌اس‍لام‌ ، ‌آت‍ش‍ك‍ده‌ "خ‍ي‍ر‌آب‍‍اد"، ك‍‍ارو‌ان‍س‍ر‌ا‌ي‌ "دژ م‍‍ه‍ت‍‍اب‍‍ي‌ " ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ دوره‌ س‍‍اس‍‍ان‍‍ي‌ ، ح‍م‍‍ام‌ "ب‍خ‍ت‌ خ‍‍ان‌ " و خ‍‍ان‍ه‌ "ن‍ج‍ف‌ خ‍‍ان‌ " ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ دوره‌ پ‍‍ه‍ل‍و‌ي‌ و م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ ‌اب‍‍اذر و ب‍ش‍ي‍ر و ن‍ذي‍ر ر‌ا در خ‍ود ج‍‍ا‌ي‌ د‌اده‌ ‌اس‍ت‌ .

 

ق‍دي‍م‍‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ پ‍ل‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ پ‍ل‌ "س‍‍اس‍‍ان‍‍ي‌ " ن‍ي‍ز در دزف‍ول‌ ق‍ر‌ار د‌ارد ك‍ه‌ ‌ه‍ن‍وز ‌ع‍ب‍ور و م‍رور ب‍ر رو‌ي‌ ‌آن‌ در ج‍ري‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ .

‌آر‌ام‍گ‍‍اه‌ "ي‍‍ع‍ق‍وب‌ ل‍ي‍ث‌ "، م‍ق‍ب‍ره‌ "ح‍زق‍ي‍ل‌ ن‍ب‍‍ي‌ (ص‌ )"، "س‍ب‍زق‍ب‍‍ا" ب‍ر‌ادر ‌ام‍‍ام‌ رض‍‍ا(‌ع‌ )، ب‍ق‍‍ع‍ه‌ "ش‍‍اه‌ رك‍ن‌ ‌ال‍دي‍ن‌ "، ب‍ق‍‍ع‍ه‌ "رودب‍ن‍د" و ب‍ق‍‍ع‍ه‌ "م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍‍ع‍ف‍ر طي‍‍ار" در دزف‍ول‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار دي‍ن‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

ش‍‍ه‍ر ش‍وش‌ درش‍م‍‍ال‌ ‌غ‍رب‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ، ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ب‍‍ا ق‍دم‍ت‌ چ‍ن‍د ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‍ه‌ ك‍ه‌ ت‍‍اري‍خ‌ ، ن‍‍ام‌ ‌آن‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ خ‍‍اس‍ت‍گ‍‍اه‌ ش‍‍ه‍رن‍ش‍ي‍ن‍‍ي‌ و ي‍ك‍ج‍‍ان‍ش‍ي‍ن‍‍ي‌ در ‌اي‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ح‍دود دو‌ه‍ز‌ار و 400 س‍‍ال‌ پ‍ي‍ش‌ ، م‍رك‍ز و پ‍‍اي‍ت‍خ‍ت‌ دو ‌ام‍پ‍ر‌اطور‌ي‌ ب‍زرگ‌ و م‍ت‍م‍دن‌ ‌اي‍لام‌ و ‌ه‍خ‍‍ام‍ن‍ش‍‍ي‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ف‍رم‍‍ان‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ك‍وروش‌ ك‍ب‍ي‍ر در ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . ب‍ق‍‍اي‍‍ا‌ي‌ دور‌ان‌ ب‍‍اش‍ك‍وه‌ ش‍وش‌ دروي‍ر‌ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ چ‍‍ه‍‍ارت‍پ‍ه‌ "‌آك‍روپ‍ل‌ "، ت‍پ‍ه‌ "‌آپ‍‍اد‌ان‍‍ا"، ش‍‍ه‍ر "ش‍‍ا‌ه‍‍ي‌ "، ش‍‍ه‍ر"ص‍ن‍‍ع‍ت‍گ‍ر‌ان‌ ي‍‍ا پ‍ي‍ش‍ه‌ ور‌ان‌ " ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ي‌ م‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . م‍ق‍ب‍ره‌ "د‌ان‍ي‍‍ال‌ ن‍ب‍‍ي‌ (‌ع‌ )" ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ش‍وش‌ "ش‍‍ه‍ر ش‍‍ا‌ه‍‍ي‌ "، "ك‍‍اخ‌ ش‍‍اوور" وم‍‍ع‍ب‍د ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ "چ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ي‍ل‌ " ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌آث‍‍ار ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ ‌آي‍ن‍د.

ش‍‍ه‍ر س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‍ه‌ دور‌ان‍ت‍‍اش‌ (م‍‍ع‍ب‍د چ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ي‍ل‌ ) در ن‍زدي‍ك‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر ك‍ن‍ون‍‍ي‌ ش‍وش‌ ‌از ‌آث‍‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ ف‍‍ه‍رس‍ت‌ ي‍ون‍س‍ك‍و م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د ك‍ه‌ ش‍ك‍وه‌ و ‌ع‍ظم‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ د‌ارد.

ش‍وش‍ت‍ر، ش‍‍ه‍ر س‍‍ازه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‍‍ي‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ‌آور و گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ م‍‍ه‍ن‍دس‍‍ي‌ ‌آب‌ ‌اي‍ر‌ان‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌ در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ح‍ك‍‍اي‍ت‌ دي‍گ‍ر‌ي‌ د‌ارد ك‍ه‌ ‌آس‍ي‍‍اب‍‍ه‍‍ا و ‌آب‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ در ك‍ن‍‍ار ب‍‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‍‍ي‌ خ‍‍اص‌ ب‍‍ا م‍ح‍ل‍ه‌ ‌ه‍‍ا و خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ق‍دي‍م‍‍ي‌ ش‍وش‍ت‍ر و‌اق‍‍ع‌ در 95 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍م‍‍ال‌ ‌ا‌ه‍و‌از ن‍ي‍ز گ‍و‌اه‌ ت‍‍اري‍خ‌ ك‍‍ه‍ن‌ ‌اي‍ن‌ س‍رزم‍ي‍ن‌ ‌اس‍ت‌ .

ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ه‍‍اي‍‍ي‌ چ‍ون‌ "ك‍لاه‌ ف‍رن‍گ‍‍ي‌ "، ‌آس‍ي‍‍اب‍‍ه‍‍ا ي‍‍ا ‌آب‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا"، ق‍ل‍‍ع‍ه‌ "س‍لاس‍ل‌ "، پ‍ل‌ "ش‍‍اپ‍ور‌ي‌ "، م‍س‍ج‍د ج‍‍ام‍‍ع‌ ، ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار ‌ارزش‍م‍ن‍د ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از دوره‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ در دل‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ي‌ م‍‍ان‍ده‌ ‌ان‍د.

م‍س‍ج‍دس‍ل‍ي‍م‍‍ان‌ ر‌ا ش‍‍اي‍د ب‍ت‍و‌ان‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر پ‍‍ارس‍‍ي‌ در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ و ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‌ ‌اي‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار ‌آورد، ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ب‍ه‌ رو‌اي‍ت‍‍ي‌ ‌ه‍م‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ر "پ‍‍ارس‍وم‍‍اش‌ "، ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ‌آري‍‍اي‍ي‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ه‍‍اج‍ر ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ س‍رزم‍ي‍ن‌ ‌اس‍ت‌ . م‍‍ع‍ب‍د "ب‍ردن‍ش‍‍ان‍ده‌ " م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوره‌ پ‍‍ارت‍‍ه‍‍ا، ص‍ف‍ه‌ "س‍رم‍س‍ج‍د" و ‌آت‍ش‍ك‍ده‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ چ‍‍اه‌ ن‍م‍ره‌ ي‍ك‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ چ‍‍اه‌ ن‍ف‍ت‌ ‌اي‍ر‌ان‌ و خ‍‍اورم‍ي‍‍ان‍ه‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ‌ه‍س‍ت‍ن‍د. در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ر‌ام‍‍ه‍رم‍ز، ش‍‍ه‍ر س‍ل‍م‍‍ان‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ "د‌ا و دخ‍ت‍ر"‌از دور‌ان‌ س‍‍اس‍‍ان‍‍ي‌ ، ش‍‍ه‍ر "م‍خ‍ت‍‍ارك‌ " ي‍‍اد‌آور ق‍ي‍‍ام‌ س‍ي‍‍ا‌ه‍‍ان‌ ‌ع‍ل‍ي‍ه‌ ح‍ك‍وم‍ت‌ ‌ع‍ب‍‍اس‍ي‍‍ان‌ و "ت‍ل‌ ب‍رم‍‍ي‌ " ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ س‍‍اي‍ت‌ ‌اي‍لام‍‍ي‌ ن‍ي‍ز ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ي‍‍ادم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ‌آن‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ك‍ه‌ در ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ و‌اق‍‍ع‌ در ش‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ق‍ر‌ار د‌ارن‍د.

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:9

مناطق عملياتي دوران هشت ساله دفاع مقدس و يادمانهاي ايجاد شده در مناطق اروندكنار، شلمچه، فكه، طلاييه و شهرهاي آبادان و خرمشهر از جاذبه هاي گردشگري دوران دفاع مقدس استان خوزستان به شمار مي روند.

 

همه ساله شهروندان بسياري از سراسر كشور دراين مناطق حضور پيدا مي كنند تا ياد و خاطره هشت سال جانفشاني پاكترين جوانان اين مرز و بوم را در دفاع از ميهن اسلامي خود زنده نگاه دارند و با آرمانهاي شهيدان تجديد بيعت كنند.

 

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:8

مال آقا "روستايي در 32 كيلومتري شهرستان باغملك در اين استان با بافت سنتي كه كاملا بافت قديمي خود را حفظ كرده است.

مال آقا درمنطقه اي كوهستاني از سلسله جبال زاگرس واقع شده كه رودخانه اي مواج و سرد از كنار آن مي گذرد و مسير فرح بخش و زيبايي را ايجاد كرده است، همه ساله خصوصا در دو فصل بهار و تابستان دهها هزار نفراز اقصي نقاط خوزستان براي گذراندن اوقات فراغت و سياحت به اين مكان خوش آب و هوا سفر مي كنند. علاقمه مندان ديدار اين روستاي زيبا از شهر باغملك كه به سمت مال آقا حركت مي كنند با پشت سرگذاشتن شهر قلعه تل و طي حدود چهار كيلومتر راه با ديدن تپه ها و كوهها و نسيم خنك كوهستان و جنگلهاي انبوه بلوط، گويي وارد دنيايي متفاوت تر از خوزستان شده اند. كمي جلوتر، روستاي تمبي با قدمتي چند هزار ساله و بافتي زيبا در دل كوهستان در مقابل ديدگان گردشگران قد علم مي كند و آنان را به ياد صفا و صميميت روستا مي اندازد مكاني كه روستايي باستاني را با همين نام مدفون شده در زير پا دارد.

گفته مي شود چندي پيش تعدادي از اهالي روستا كه در پي حفاري خانگي بطور اتفاقي با بخش هايي ازمنطقه مدفون شده با آثار باستاني گرانقيمت و ارزشمندي مواجه شدند.

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:5

تالابهاي زيبا و وسيع مانند تالاب هورالعظيم در دشت آزادگان و تالاب بين المللي شادگان، پاركهاي جنگلي دزفول، شوشتر، مسجدسليمان، نرگس زارهاي طبيعي بهبهان و منطقه جنگلي دب حردان از ديگر جاذبه هاي طبيعي خوزستان به شمار مي روند. ت‍‍الاب‌ ب‍ي‍ن‌ ‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ي‌ ش‍‍ادگ‍‍ان‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا وس‍‍ع‍ت‍‍ي‌ ب‍ر‌اب‍ر ب‍‍ا 400 ‌ه‍ز‌ار ‌ه‍ك‍ت‍‍ار م‍ت‍ش‍ك‍ل‌ ‌از ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ ، ش‍ور و ل‍ب‌ ش‍ور ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ش‍‍ادگ‍‍ان‌ و روس‍ت‍‍ا‌ه‍‍ا و ن‍خ‍ي‍لات‌ ‌آن‌ ر‌ا چ‍ون‌ ن‍گ‍ي‍ن‍‍ي‌ در ب‍ر گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .

 

‌از ‌اي‍ن‌ م‍ق‍د‌ار م‍س‍‍اح‍ت‌ ت‍‍الاب‌ ، پ‍‍ه‍ن‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ح‍دود 327 ‌ه‍ز‌ار ‌ه‍ك‍ت‍‍ار ‌آن‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍‍اظ د‌اش‍ت‍ن‌ طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ب‍‍ه‍ت‍ر و ت‍ن‍و‌ع‌ زي‍س‍ت‍‍ي‌ ق‍‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‌ طب‍ق‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌ع‍‍ال‍‍ي‌ ح‍ف‍‍اظت‌ م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ در س‍‍ال‌ 1351 ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ پ‍ن‍‍ا‌ه‍گ‍‍اه‌ ح‍ي‍‍ات‌ وح‍ش‌ ش‍‍ادگ‍‍ان‌ ج‍زو م‍ن‍‍اطق‌ چ‍‍ه‍‍ارگ‍‍ان‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ ح‍ف‍‍اظت‌ م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ي‍د. ت‍‍الاب‌ ش‍‍ادگ‍‍ان‌ ‌از ت‍‍الاب‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ن‍‍ادر و م‍‍ه‍م‌ ك‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ر‌غ‍م‌ ف‍ص‍ل‍‍ي‌ ب‍ودن‌ ب‍خ‍ش‌ ‌آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ ‌آن‌ ، ‌آب‌ ش‍ور ت‍‍الاب‌ ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ودن‌ ب‍ه‌ خ‍ور‌ه‍‍ا و خ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍‍ارس‌ ، د‌اي‍م‍‍ي‌ و پ‍ر‌آب‌ ‌اس‍ت‌ . ب‍ن‍‍اب‍ر ‌اي‍ن‌ ‌اك‍وس‍ي‍س‍ت‍م‌ و گ‍ي‍‍ا‌ه‍‍ان‌ و ج‍‍ان‍ور‌ان‌ و ب‍طور ك‍ل‍‍ي‌ ت‍ن‍و‌ع‌ زي‍س‍ت‍‍ي‌ در دو م‍ح‍ي‍ط ر‌ا م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ در ‌آن‌ م‍لاح‍ظه‌ ك‍رد. در ‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ پ‍وش‍ش‌ گ‍ي‍‍ا‌ه‍‍ي‌ زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ ‌از "چ‍ولان‌ " (گ‍ب‍ن‌ )، "ب‍رد‌ي‌ "، "ن‍‍ي‌ " و ‌ع‍ل‍ف‌ ش‍ور د‌ارد و ب‍ي‍ش‌ ‌از 150 گ‍ون‍ه‌ پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ ش‍‍اخ‍ص‌ و ح‍م‍‍اي‍ت‌ ش‍ده‌ ن‍ظي‍ر "‌اردك‌ م‍رم‍ر‌ي‌ "، "ت‍ن‍ج‍ه‌ "، "گ‍ي‍لان‍ش‍‍اه‌ خ‍‍ال‍د‌ار"، "ف‍لام‍ي‍ن‍گ‍و"، "‌اردك‌ س‍رس‍ف‍ي‍د"، "ل‍ي‍ك‍وت‍‍الاب‍‍ي‌ " و ن‍ي‍ز م‍‍ا‌ه‍ي‍‍ان‍‍ي‌ ن‍ظي‍ر "ش‍ي‍رب‍ت‌ "، "ب‍ن‍‍ي‌ "، "ك‍پ‍ور"، "ب‍ي‍‍اح‌ "، "ش‍‍ان‍ك‌ " در ‌آن‌ ب‍ه‌ وف‍ور ي‍‍اف‍ت‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د و ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ لاك‌ پ‍ش‍ت‌ ف‍ر‌ات‍‍ي‌ (لاك‌ ن‍رم‌ ) ن‍ي‍ز ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ان‍ور‌ي‌ زي‍ب‍‍ا‌ي‌ م‍وج‍ود در‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ ‌اس‍ت‌ .

طب‍ق‌ ‌آم‍‍ار رس‍م‍‍ي‌ 260 گ‍ون‍ه‌ پ‍رن‍ده‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ 175 گ‍ون‍ه‌ پ‍رن‍ده‌ م‍‍ه‍‍اج‍ر در ف‍ص‍ول‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ زن‍دگ‍‍ي‌ م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د و ‌ه‍م‍ه‌ س‍‍ال‍ه‌ درف‍ص‍ل‌ م‍‍ه‍‍اج‍رت‌ ، پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‍‍ي‌ ‌از س‍ي‍ب‍ر‌ي‌ و دي‍گ‍ر ن‍ق‍‍اط س‍ردس‍ي‍ر ب‍ر‌ا‌ي‌ زم‍س‍ت‍‍ان‌ گ‍ذر‌ان‍‍ي‌ و ز‌اد و ول‍د در ‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ ف‍رود م‍‍ي‌ ‌آي‍ن‍د ك‍ه‌ ت‍ج‍م‍‍ع‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا در ن‍ق‍‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍‍الاب‌ و ح‍ت‍‍ي‌ ‌آب‍گ‍ي‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ك‍ن‍‍ار ج‍‍اده‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌ م‍ن‍‍اظر ب‍دي‍‍ع‍‍ي‌ در ك‍ن‍‍ار ‌آب‌ پ‍دي‍د م‍‍ي‌ ‌آورد.

‌اي‍ن‌ پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ م‍‍ان‍ن‍د م‍ر‌غ‍‍اب‍‍ي‌ ، ‌غ‍‍از و درن‍‍ا ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ س‍رم‍‍ا‌ي‌ ش‍دي‍د م‍ن‍‍اطق‌ ش‍م‍‍ال‍‍ي‌ ، ت‍‍الاب‍‍ه‍‍ا و زي‍س‍ت‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ي‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ي‌ گ‍ذر‌ان‍دن‌ ف‍ص‍ل‌ زم‍س‍ت‍‍ان‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د. ‌اردك‌ ‌ه‍‍ا، ش‍ك‍‍اري‍‍ه‍‍ا، ح‍و‌اص‍ي‍ل‌ ‌ه‍‍ا، ك‍‍اك‍‍اي‍‍ي‌ ‌ه‍‍ا، ب‍‍اك‍لان‌ ، ف‍لام‍ي‍ن‍گ‍و، ك‍ش‍ي‍م‌ و ك‍ن‍‍ار ‌آب‍چ‍ر ‌از ‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ ‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ ‌اس‍ت‌ .

پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ م‍‍ه‍‍اج‍ر ب‍ه‌ ت‍‍الاب‌ دو گ‍ون‍ه‌ ‌ان‍د: پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ م‍‍ه‍‍اج‍ر ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍ه‌ ك‍ه‌ م‍‍ع‍م‍ولا م‍‍ه‍‍اج‍رت‍‍ي‌ ش‍رق‍‍ي‌ ‌غ‍رب‍‍ي‌ د‌ارن‍د و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ز‌اد و ول‍د و‌ارد خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د م‍‍ان‍ن‍د ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ك‍وك‍ر (ب‍‍اق‍رق‍ره‌ ) و ك‍ب‍وت‍ر و در دي‍گ‍ر م‍‍ه‍‍اج‍ر‌ان‌ زم‍س‍ت‍‍ان‍ه‌ ك‍ه‌ م‍‍ه‍‍اج‍رت‌ ش‍م‍‍ال‍‍ي‌ ـ ج‍ن‍وب‍‍ي‌ د‌ارن‍د.

 

روس‍ت‍‍اي‍ي‍‍ان‌ ب‍وم‍‍ي‌ ح‍‍اش‍ي‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ت‍‍الاب‌ م‍ردم‍‍ي‌ خ‍ون‍گ‍رم‌ و ص‍م‍ي‍م‍‍ي‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ك‍ه‌ ‌اك‍ث‍ر‌ا ب‍ه‌ زب‍‍ان‌ ‌ع‍رب‍‍ي‌ س‍خ‍ن‌ م‍‍ي‌ گ‍وي‍ن‍د، ب‍‍ا ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ م‍ي‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و گ‍ردش‍گ‍ر‌ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ روس‍ت‍‍ا‌ي‌ "رگ‍ب‍ه‌ " ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ روس‍ت‍‍ا‌ي‌ ن‍م‍ون‍ه‌ و پ‍‍اي‍گ‍‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ي‌ ت‍‍الاب‌ ت‍‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ش‍ده‌ و ‌اف‍ر‌اد‌ي‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍اي‍‍ي‌ و ‌ار‌ائ‍ه‌ خ‍دم‍‍ات‌ م‍ورد ن‍ي‍‍از ب‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ت‍‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د. ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ق‍‍اي‍ق‍‍ه‍‍اي‍‍ي‌ ب‍‍ا ق‍‍اي‍ق‍ر‌ان‍‍ان‌ ن‍وج‍و‌ان‌ ر‌ا درك‍ن‍‍ار ‌آب‌ م‍ن‍ت‍ظر ي‍‍اف‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍‍ا ك‍م‍ت‍ري‍ن‌ ت‍وق‍‍ع‍‍ي‌ و م‍خ‍ت‍ص‍ر ‌اش‍‍اره‌ ‌ا‌ي‌ "م‍رد‌ي‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ " (پ‍‍ارو‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ) ق‍‍اي‍ق‍‍ه‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ آب‌ ‌ان‍د‌اخ‍ت‍ه‌ و روح‌ ‌ان‍س‍‍ان‌ ر‌ا ب‍رف‍ر‌از پ‍‍ه‍ن‍ه‌ وس‍ي‍‍ع‌ ت‍‍الاب‌ ب‍‍ا رق‍ص‍‍ي‌ ب‍‍ان‍ش‍‍اط پ‍رو‌از م‍‍ي‌ د‌ه‍ن‍د.

م‍ن‍‍اظر ب‍س‍ي‍‍ار زي‍ب‍‍ا ب‍وي‍ژه‌ در ف‍ص‍ل‌ ب‍‍ه‍‍ار و ‌او‌اخ‍ر زم‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍س‍ي‍‍ار دي‍دن‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ، ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ گ‍‍اوم‍ي‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍ن‍‍اور در‌آب‌ ر‌ا دي‍د ك‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍رم‍‍ان‌ ك‍ودك‍‍ي‌ دس‍ت‌ ‌از ‌آب‌ ت‍ن‍‍ي‌ ش‍س‍ت‍ه‌ و در خ‍ش‍ك‍‍ي‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‍ش‌ رو‌ان‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د، ن‍ي‍ز‌ار‌ه‍‍ا، ن‍خ‍ل‍‍ه‍‍ا و زن‍‍ان‌ روس‍ت‍‍اي‍‍ي‌ زح‍م‍ت‍ك‍ش‍‍ي‌ ك‍ه‌ پ‍‍ا ب‍ه‌ پ‍‍ا‌ي‌ م‍رد‌ان‌ خ‍ود ت‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ا‌ه‍ي‍گ‍ي‍ر‌ي‌ ر‌ا ت‍‍ع‍م‍ي‍ر م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د و ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ‌آن‌ ‌ه‍م‍ي‍ش‍ه‌ ب‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ص‍ي‍ر‌ي‌ رن‍گ‍‍ارن‍گ‌ زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ د‌ارن‍د ك‍ه‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ ي‍‍ادگ‍‍ار ‌از ‌اي‍ن‌ س‍رزم‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ ب‍رد.

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:4

**************

ديدار از زندگي عشاير كوچ نشيني كه در شش ماهه دوم سال در استان خوزستان اقامت دارند، تصويري هفت رنگ از چادرهاي سفيد كه مرداني در آن اتراق كرده اند و زناني زيبا كه دامنهاي پرچين و رنگارنگشان دل بيننده را به مهماني رنگها مي برد نيز مطمئنا علاقه مندان خاص خود را دارد.

در اين تصوير الوان، طبيعت سرسبز، گوسفندان ايل و بزغاله هاي زيباي نورسيده آنها را در دامن خود مي پرورد و نواي زنگوله هاي اين موجودات به همراهي صداي خلخال پاهاي زنان عشاير سمفوني كوچ ايل را با هم مي نوازند.

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:2

غير از كارون، ديگر رودخانه هاي جاري در استان ازجمله رود كرخه به عنوان طولاني ترين رود خوزستان، دز، مارون، هنديجان (زهره) و شاوور جاذبه هاي خاص خود را دارند كه سدهاي احداث شده در مسير آنها چشم انداز زيبايي به وجود آورده و مامن مسافران و ميهمانان بويژه در ايام نوروز است تا ساعاتي از اوقات خود را در كنار آنها با آرامش سپري كنند.

سد كارون 3 با مخزني معادل سه ميليارد مترمكعب و نيروگاه 2000 مگاواتي آن علاوه بر تنظيم يك ميليارد مترمكعب آب براي مصارف كشاورزي، با تنظيم 5/7 ميليارد مترمكعب آب، سالانه توان توليد چهار ميليارد كيلووات ساعت برق را دارد و ديدار از اين سد عظيم خاطره اي فراموش نشدني براي مهمانان نوروزي را بر جاي خواهد گذاشت.

بزرگترين پل قوسي كشور بر روي درياچه سد كارون 3 در خوزستان چشم اندازي بسيار زيبا دارد و بنا به گفته مسوولان اين سد، براي رفاه حال گردشگران و مسافران، توقفگاهي به ظرفيت 100 خودرو در اين محل در نظر گرفته شده تا آنها از چشم اندازهاي زيبا وطبيعي آن براحتي بهره ببرند. طول اين پل 336 و دهانه آن 264متر است.

 

سد دز با ارتفاع 203 متري در شمال خوزستان روي رودخانه دز احداث شده و اكنون حدود 3/4 ميليارد مترمكعب آب در درياچه اي به وسعت 63 كيلومتر مربع در پشت اين سد ذخيره شده و به كمك توربينهاي اين سد سالانه 2/2 ميليارد كيلووات برق توليد ميشود.

 

سد شهيد عباسپور(كارون) در شمال شرقي مسجدسليمان نيز كه سال 1355 ساخته شده، مخزني به گنجايش 2/9 ميليارد مترمكعب را داراست و براي آبياري نزديك به 41 هزار هكتار زمين كشاورزي در نظر گرفته شده است. اين سد نيز محل مناسبي براي گذراندن يك روز مفرح است. سد كرخه كه به عنوان بزرگترين سد خاكي خاورميانه، روي رود كرخه احداث شده به همراه سد گتوند عليا، گدارلندر بر روي رودخانه كارون از ديگر سدهاي ديدني استان هستند. سدهاي بزرگي چون دز، عباسپور، كرخه، مارون و مسجد سليمان همه ساله در ايام نوروزي پذيراي ميهمانان نوروزي و هموطنان هستند.

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 23:1

استان خوزستان با مساحتي بالغ بر 67 هزار و 282 كيلومتر مربع در جنوب غربي ايران قرار دارد كه از شمال به استان لرستان، از شمال شرق به استان اصفهان، از شمال غرب به استان ايلام، از شرق و جنوب شرقي به استانهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه وبويراحمد، از جنوب به خليج فارس و از غرب به كشور عراق محدود مي شود. ج‍م‍‍ع‍ي‍ت‌ ك‍ن‍ون‍‍ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ چ‍‍ه‍‍ار م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ و 234 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ب‍ر‌آورد ش‍ده‌ ك‍ه‌ 33 درص‍د ‌آن‌ ر‌ا روس‍ت‍‍ائ‍ي‍‍ان‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍‍ي‌ د‌ه‍ن‍د. ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ‌از م‍ج‍م‍و‌ع‌ ج‍م‍‍ع‍ي‍ت‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ، 92/50 درص‍د ر‌ا م‍رد‌ان‌ و 8/49 درص‍د ‌آن‍ر‌ا زن‍‍ان‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ د‌اده‌ ‌ان‍د. ‌آب‌ و‌ه‍و‌ا‌ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ در م‍ن‍‍اطق‌ ك‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ي‌ و م‍رت‍ف‍‍ع‌ ب‍‍ا ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ع‍ت‍دل‌ و زم‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ س‍رد، در ن‍و‌اح‍‍ي‌ ك‍و‌ه‍پ‍‍اي‍ه‌ ‌ا‌ي‌ د‌ار‌ا‌ي‌ ‌آب‌ و ‌ه‍و‌ا‌ي‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ب‍ي‍‍اب‍‍ان‍‍ي‌ و در ن‍و‌اح‍‍ي‌ پ‍س‍ت‌ و ج‍ل‍گ‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌ه‍رچ‍ه‌ ب‍ه‌ س‍م‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍‍ي‌ ب‍ي‍‍اب‍‍ان‍‍ي‌ وج‍ود د‌ارد. زم‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍وي‍ژه‌ در ن‍و‌اح‍‍ي‌ ج‍ن‍وب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍‍ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍م‍دت‍‍ا ك‍وت‍‍اه‌ و م‍‍ع‍ت‍دل‌ و ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ طولان‍‍ي‌ و گ‍رم‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ طور‌ي‌ ك‍ه‌ ح‍د‌اك‍ث‍ر م‍طل‍ق‌ درج‍ه‌ ح‍ر‌ارت‌ در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ا‌ه‍و‌از، ‌آب‍‍اد‌ان‌ و دزف‍ول‌ در ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 50 و 41 و 50 درج‍ه‌ م‍‍ي‌ رس‍د م‍‍ع‍م‍ولا در ت‍ي‍رم‍‍اه‌ ب‍ه‌ ب‍‍الات‍ري‍ن‌ ح‍د خ‍ود و در ب‍‍ه‍م‍ن‌ م‍‍اه‌ ب‍ه‌ پ‍‍ائ‍ي‍ن‌ ت‍ري‍ن‌ م‍ي‍ز‌ان‌ خ‍ود در طول‌ س‍‍ال‌ م‍‍ي‌ رس‍د و در ‌اي‍ن‌ ن‍‍اح‍ي‍ه‌ ت‍‍ع‍د‌اد روز‌ه‍‍ا‌ي‌ ي‍خ‍ب‍ن‍د‌ان‌ ب‍س‍ي‍‍ار ‌ان‍دك‌ ‌اس‍ت‌. وجود تالاب هورالعظيم، باتلاقها، نيزارها وسواحل زيباي خليج فارس در جنوب و كوههاي بلند و برفگير در تمامي نقاط شمالي استان و جلگه بسيار پست و گرم شرق خوزستان، دورنما و چشم اندازها و اقليمهاي متفاوتي بويژه در فصل بهار در چهارسوي استان فراهم آورده است. دسترسي به آبهاي آزاد در طول سواحل جنوبي و داشتن رودخانه هاي متعدد و پر آب كه از هزاره هاي پيش از ميلاد زيستگاه اقوام كهن ايراني و مهد تمدن و كشت و كار و آبياري بوده، از زيرساختهاي اصلي اكوتوريسم خوزستان محسوب مي شود. همچنين وجود درياچه پشت سدهاي استان ازجمله دز كه به عنوان ششمين سد مرتفع جهان شناخته شده، كارون 3، كرخه و سدهاي شهيد عباس پور و خليل خان (چهل بري) امكانات فراواني براي بهره برداري هاي گردشگري در اين استان فراهم آورده است.

در خوزستان به علت ارتفاع پايين بخشهايي از اين استان، در قسمتي از كرانه ها توسط دريا و در ساير نقاط به واسطه جريان رودخانه ها، باتلاقهاي وسيعي به وجود آمده كه به واسطه آب دائمي و زياد به اسم "هور" معروفند و هورالعظيم، هور مزرعه و هور دورق از اين جمله هستند.

خوزستان با وجود آب و هواي گرم آن، اما بستر رودخانه هاي مهمي چون كارون و اروند با قابليت كشتيراني در آنها و رودهاي ديگري مانند زهره، جراحي، مارون، خور، نهرگاهي، بهره، شاوور، مرغاب، آب سوسن، آب شلا، ابوالعباس، اعلا، دره حراز(دمهلي)، بولاواس، صيدون، ليراب و رامهرمز است. همچنين وجود چشمه هاي آب گرم و معدني عين خوش، دهلران، گراب، سيزنگر، گلگير، در استان زمينه ديگري براي اكوتوريسم فراهم آورده كه هريك از آنها استفاده هاي درماني متفاوتي دارند، هرچند تاكنون بهره برداري گسترده اي از اين چشمه ها صورت نگرفته است. هم اكنون قوميتهاي مختلفي از جمله عرب، بختياري و لر در اين استان به سر مي برند، در قسمت شمال و شمال شرق استان بيشتر مردمان لر ساكنند، همچنين طوايف بزرگ بختياري نيز دراين نواحي سكونت دارند.

در قسمت جنوبي استان مردمان عرب نژاد سكونت دارند كه با توجه به شواهد تاريخي، احتمالا اولين طوايف عرب در قرنهاي اول، دوم و سوم ميلادي و در عهد اشكانيان به خوزستان مهاجرت كرده اند.

تاريخ اين مرز و بوم همواره شاهد ائتلاف مكرر ميان عشاير بختياري و عرب خوزستان در برابر فتنه هاي گوناگون دشمنان بوده است. مردم عرب خوزستان، حتي آنها كه زمان زيادي از ورودشان به خاك خوزستان نمي گذرد، امتحان خود را در "ايراني بودن" خود بخوبي پس داده اند، آنها جزئي از هويت ملي اين سرزمين پاكند. استان خوزستان با داشتن آثار و بناهاي تاريخي به جاي مانده از تمدنهاي پيشين كه در طول تاريخ حيات خود به طور مستمر ومداوم بر اين سرزمين حكومت كرده اند، از جاذبه هاي توريستي قابل ملاحظه اي برخوردار است. در كمتر سرزميني ميتوان تمدنهايي تا اين حد متعالي و پيوسته را مشابه استان خوزستان پيدا كرد، تمدن و آثار به جاي مانده از حكومت عيلاميان در شوش، هفت تپه، چغازنبيل، ايذه و بهبهان، هخامنشيان درشوش، اشكانيان در مسجد سليمان، ساسانيان در شوشتر، دزفول، بهبهان و رامهرمز و بالاخره تمدن دوره اسلامي در اكثر نقاط اين استان، همگي گوياي تاريخ ارزنده و پربار اين سرزمين و جزو ميراثهاي گرانقدر فرهنگي كشور محسوب مي گردد. علاوه بر آثار تاريخي مشهور و اماكن مذهبي مانند زيارتگاهها و بقعه هاي متبركه، چشم اندازهاي طبيعي استان بويژه در مناطق كوهستاني از جاذبه خاصي برخوردار است. شايد براي كساني كه با جغرافياي استان آشنايي كامل ندارند ونام خوزستان براي آنان تنها تداعي كننده منظره اي از سرزميني گرم و تفتيده با مردماني با چهره هاي آفتاب سوخته است، دعوت به ديدن كوههاي با قله هاي پوشيده از برف ايذه، دامنه هاي سرسبز اطراف اين شهر، نرگس زارهاي وسيع بهبهان ودشتهاي لاله هاي واژگون رنگارنگ لالي و مسجدسليمان، غريب بنمايد اما واقعيت اين است كه اينها تنها گوشه كوچكي از زيبايي هاي استان خوزستان است. كارون پرپيچ و تاب كه چون رقصنده اي خوش ادا بر پهنه دشت وسيع خوزستان مي خرامد، جلوه اي منحصر به فرد در طبيعت اين استان دارد و در جاي جاي آن مي توان از طنازي اين يار ديرين دشت خوزستان و شاخه هايش با نامهاي مختلف حظ برد. اما ساحل كارون در اهواز و شاخه هاي انتهايي آن اروند و بمهنشير در آبادان و خرمشهر چيز ديگري است، قايقرانان با قايقهاي كوچك و ناخدايان با لنجهاي چوبي نه چندان بزرگشان در اروند آماده اند تا مهمانان را در سفرشان به استان تا آخرين كرانه هاي اروند به مهماني پيوندگاه اين رود بزرگ با خليج هميشگي فارس ببرند، جايي كه يادآور دلاوريها و پايمرديهاي رزمندگان در دفاع از عروس شهرهاي ايران يعني خرمشهر و آبادان است.

 

سه شنبه بیست و هفتم 10 1390 22:50
X